Ostali dokumenti

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2019./2020. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2018./19. godinu

Kurikulum dječjeg vrtića Zvončić Našice-Grad Našice za pedagošku godinu 2019./20.

Program suzbijanja korupcije u pedagoškoj 2019./2020. godini

Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu

Izjave – Sukob interesa

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu 

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Popis sklopljenih ugovora za 2018. godinu

Bilanca na dan 31.12.2017. godine

Bilješka uz financijski izvještaj 2017. godinu

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Davanje suglasnosti o na Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Popis sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Donacije koje smo dobili u 2015. godini

Pravilnik bagatelna nabava

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izjave o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA VRTIĆA

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice Upravno vijeće dana 2. svibnja 2018. raspisuje

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA VRTIĆA

UVJETI ZA RADNO MJESTO: Prema odredbama članka 37., stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.)

UVJETI ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA:

  1. osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika

  2. najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis s opisom dosadašnjeg rada s vlastoručnim potpisom,
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
  • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl. 25. stavak 2.), ne stariji od 6 mjeseci,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (Čl. 25. stavak 4.), ne stariji od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose na adresu:

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

31500 NAŠICE, Dore Pejačević 4, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – Dokument objavljen 02.05.2018.