Natječaj za prijem u radni odnos

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

NAŠICE – GRAD NAŠICE

 

KLASA: 053-02/18-01/01

UR.BROJ: 2149/17-02-18-08

Našice, 6.12.2018.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice dana  6.12.2018. objavljuje

 

NATJEČAJ

 

STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG – PRIPRAVNIK

–  1 izvršitelj,

neodređeno,  puno radno vrijeme

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO: Prema odredbama članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.)

 

 

RAZINA OBRAZOVANJA:

 1. Završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24., stavak 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

 

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje koje se sastoji od pisane provjere znanja i razgovora s Povjerenstvom.

Pisani dio testiranja sastojat će se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika psihologa.

Najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje (pismeni dio provjere znanja) na web stranici Vrtića bit će objavljen Poziv na testiranje. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Nakon provedenog prvog dijela testiranja (pismenog dijela testiranja) kandidati koji će zadovoljiti biti će pozvani na razgovor s Povjerenstvom.

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. Potvrda Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta
 6. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

 

Prijave se podnose na adresu: DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

                                                                 31500 NAŠICE, Dore Pejačević 4

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom  roku.

 

 

                                                                                  Upravno vijeće Dječjeg vrtića

                                                                                  Zvončić Našice – Grad Našice

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

NAŠICE – GRAD NAŠICE

 

KLASA: 053-02/18-01/01

UR.BROJ: 2149/18-02-17-06

Našice, 2.10.2018.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice dana 2.10.2018. objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

 • ODGOJITELJ na određeno, puno radno vrijeme,

zamjena za bolovanje – 2  IZVRŠITELJA

 • ODGOJITELJ  na određeno, nepuno radno vrijeme – 6 sati tjedno,

rad u igraonici „Igre u vrtiću“ – 1 IZVRŠITELJ

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA:

 1. preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste koji je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24. Stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 2. stručni ispit

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 5. Dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta
 7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 8. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Zvončić Našice.

 

Prijave se podnose na adresu: DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

31500 NAŠICE, Dore Pejačević 4

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                  Upravno vijeće Dječjeg vrtića

                                                                                  Zvončić Našice – Grad Našice

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

NAŠICE – GRAD NAŠICE

 

KLASA: 053-02/18-01/01

UR.BROJ: 2149/18-02-17-07

Našice, 27.9.2018.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice dana 27.9.2018. objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

 

 • ODGOJITELJ na neodređeno, puno radno vrijeme – 1  IZVRŠITELJ

 

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA:

 1. preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste koji je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 2. stručni ispit

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(“Narodne novine”, broj 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 5. Dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta
 7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 8. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje koje se sastoji od pisane provjere znanja i razgovora s Povjerenstvom.

Pisani dio testiranja sastojat će se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja.

Najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje (pismeni dio provjere znanja) na web stranici Vrtića bit će objavljen Poziv na testiranje. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Nakon provedenog prvog dijela testiranja (pismenog dijela testiranja) kandidati koji će zadovoljiti biti će pozvani na razgovor s Povjerenstvom.

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Zvončić Našice.

 

Prijave se podnose na adresu:DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

31500 NAŠICE, Dore Pejačević 4

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                  Upravno vijeće Dječjeg vrtića

                                                                                  Zvončić Našice – Grad Našice

 

 

NATJEČAJ – ODGOJITELJ PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja, određeno – puno radno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

NAŠICE – GRAD NAŠICE

KLASA: 053-02/18-01/01

UR.BROJ: 2149/17-02-18-05

Našice, 4.9.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice dana 4.9.2018. objavljuje

NATJEČAJ

ODGOJITELJ PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja, određeno – puno radno vrijeme

UVJETI ZA RADNO MJESTO: Prema odredbama članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.)

Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

RAZINA OBRAZOVANJA:

 1. preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste koji je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24. Stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu

 4. Dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 5. Potvrda Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta

 6. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Prijave se podnose na adresu: DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

31500 NAŠICE, Dore Pejačević 4

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića

Zvončić Našice – Grad Našice