NaslovOpisVeličinaPosjeteDodano datumaPreuzmi
2021.-PREDANI obrasci fin.izv.1-12-21 1.28 MB1631-01-2022 PreuzmiPregled
2021. Bilješke 94.50 KB1631-01-2022 PreuzmiPregled
Fina - potvrda o pruzetim obrascima 72.41 KB1831-01-2022 PreuzmiPregled
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu 212.52 KB1225-01-2022 PreuzmiPregled
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2020.2021. godinu 1.47 MB3001-10-2021 PreuzmiPregled
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2021.2022. godinu 904.22 KB3301-10-2021 PreuzmiPregled
Kurikulum Dječjeg vrtića Zvončić Našice - Grad Našice za pedagošku 2021.2022. godinu 695.62 KB2701-10-2021 PreuzmiPregled
Pravilnik o radu 1 489.36 KB4507-09-2021 PreuzmiPregled
Pravilnik o radu 2 137.23 KB4007-09-2021 PreuzmiPregled
financijski izvještaji 2019. 1.25 MB4910-04-2021 PreuzmiPregled
BILJEŠKE uz financijske izvještaje 2019. 1.70 MB4510-04-2021 PreuzmiPregled
BILJEŠKE uz financijske izvještaje 2017 43.50 KB4710-04-2021 PreuzmiPregled
Financijski izvještaj 2017. 1.24 MB4010-04-2021 PreuzmiPregled
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - 31.12.2018. 426.52 KB5010-04-2021 PreuzmiPregled
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2018 44.00 KB3310-04-2021 PreuzmiPregled
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020 - 2021 715.83 KB5910-04-2021 PreuzmiPregled
OSNOVNA SREDSTVA 31.12.2020. 330.50 KB3810-04-2021 PreuzmiPregled
PRAVILNIK - JEDNOSTAVNA NABAVA 376.62 KB4430-03-2021 PreuzmiPregled
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE 284.98 KB3830-03-2021 PreuzmiPregled
Financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine 1.27 MB5227-03-2021 PreuzmiPregled
Izjave o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi 245.45 KB4326-03-2021 PreuzmiPregled
Pravilnik bagatelna nabava 709.21 KB4326-03-2021 PreuzmiPregled
Donacije koje smo dobili u 2015. godini 59.09 KB3426-03-2021 PreuzmiPregled
Popis sklopljenih ugovora za 2015. godinu 174.72 KB3326-03-2021 PreuzmiPregled
Davanje suglasnosti o na Pravilnik o provedbi jednostavne nabave 306.68 KB3426-03-2021 PreuzmiPregled
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 1.24 MB3726-03-2021 PreuzmiPregled
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 463.23 KB3926-03-2021 PreuzmiPregled
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika 9.50 MB4326-03-2021 PreuzmiPregled
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine 1.02 MB4226-03-2021 PreuzmiPregled
Bilanca na dan 31.12.2017. godine 2.85 MB3126-03-2021 PreuzmiPregled
Popis sklopljenih ugovora za 2018. godinu 109.38 KB2326-03-2021 PreuzmiPregled
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 605.66 KB3626-03-2021 PreuzmiPregled
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 212.58 KB4126-03-2021 PreuzmiPregled
Izjave – Sukob interesa 2.98 MB2826-03-2021 PreuzmiPregled
Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu 2.07 MB3126-03-2021 PreuzmiPregled
Program suzbijanja korupcije u pedagoškoj 2019.-2020. godini 83.58 KB3326-03-2021 PreuzmiPregled
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2019.-2020. godinu 913.05 KB4326-03-2021 PreuzmiPregled
lzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu 2.40 MB3326-03-2021 PreuzmiPregled
Bilješke uz financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine (objavljeno 2.2.2021.) 58.50 KB3926-03-2021 PreuzmiPregled