Financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine (objavljeno 2.2.2021.)

Bilješke uz financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine (objavljeno 2.2.2021.)

lzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2019. godinu (objavljeno 7.2.2020.)

Bilješke uz financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2019. godinu (objavljeno 7.2.2020.)

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2019./2020. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2018./19. godinu

Kurikulum dječjeg vrtića Zvončić Našice-Grad Našice za pedagošku godinu 2019./20.

Program suzbijanja korupcije u pedagoškoj 2019./2020. godini

Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu

Izjave – Sukob interesa

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu 

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Popis sklopljenih ugovora za 2018. godinu

Bilanca na dan 31.12.2017. godine

Bilješka uz financijski izvještaj 2017. godinu

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Davanje suglasnosti o na Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Popis sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Donacije koje smo dobili u 2015. godini

Pravilnik bagatelna nabava

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izjave o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Kategorija