Dječju vrtić Zvončić Našice, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića “Zvončić” u Našicama u sklopu projekta Energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, vezano uz provedbu operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, referentni broj poziva: KK.04.2.1.03, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice https://www.vrtic-nasice.hr/ javni naručitelj objavljuje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: nacrt Dokumentacije o nabavi, u kojoj se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, informativne troškovnike za sve vrste radova iz predmeta nabave te priloge potrebne za provedbu postupka javne nabave.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do 7. veljače 2018.g., zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija o nabavi

Troškovnici

Grafički prilozi

Izvješće o Prethodnom savjetovanju_DVZ