upisi u vrtić

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
NAŠICE – GRAD NAŠICE

Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/9710/97, 107/07 i 94/13)) i članka 18., stavak 3. i 4. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice (Broj:517/13., Izmjene i dopune od: 28.12.2015., 5.10.2017. i 7.7.2020.), (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće donosi
O D L U K U
O UPISU DJECE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2021. / 2022. GODINU

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2020./2021. godinu, kao i načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić.

Članak 2.

Upisi za 2021./2022. godinu u Matičnom vrtiću i svim područnim vrtićima realizirat’ će se od 26.4. do 7.5.2021. godine.
Dokumentacija za upis djece u vrtić dostavljat’ će se i zaprimati, u navedenom periodu, zemaljskom poštom na adresu: 31500 Našice, Dore Pejačević 4 i elektronski (web stranica vrtića: vrtic-nasice.hr).
Postupak upisa provodi Komisija za prijem djece u Dječji vrtić.

Članak 3.

U Dječji vrtić upisuju se djeca koja do 31.8.2021. godine navršavaju 3 godine života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području Grada Našica.
U područne vrtiće upisuju se djeca u godini pred polazak u osnovnu školu koja imaju prebivalište u općini u kojoj je vrtić.

Članak 4.

Dječji vrtić upisuje djecu u programe predviđene Planom upisa u vrtić za pedagošku 2021./2022. godinu za koji je dobivena suglasnost Gradonačelnika Grada Našica (KLASA: 601-01/21-01/1; UR.BROJ: 2149/01-02-/01-21-02 od 15.1.2021. godine), a u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić.

Članak 5.

Programi se ostvaruju u odgojnim skupina čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom.
Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja.

Članak 6.

Prednost pri upisu djecu ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić koju je donio Gradonačelnik Grada Našica, KLASA: 601-01/10-01/04; UR.BROJ:2149/01-01-10-01, dana 22.3.2010. godine.

Članak 7.

Prednost pri upisu djece u redovite programe Dječjeg vrtića, u njegovom sjedištu u Našicama, imaju djeca s prebivalištem na području Grada Našica te u područnim vrtićima djeca iz mjesta koja pripadaju općinama: Donja Motičina i Podgorač.
Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području Grada Našica sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića.
Roditelji koji nemaju prebivalište na području Grada Našica plaćaju punu ekonomsku cijenu ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne samouprave iz koje djeca dolaze.

Članak 8.

Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u vrtiću, a koji je dostupan i na web stranici Dječjeg vrtića: vrtic-nasice.hr.
Uz zahtjev roditelji prilažu i dokumentaciju kako slijedi:

  • presliku Rodnog lista ili Izvatka iz matice rođenih za dijete te ostalu malodobnu djecu (ukoliko ih je troje ili više u obitelji),
  • preslike osobnih iskaznica roditelja,
  • presliku medicinske dokumentacije (za djecu s teškoćama u razvoju),
  • presliku cjepne iskaznice (Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, NN: 105/02 i 55/06),
  • preslike dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: potvrda o plaći roditelja, rješenje o invalidnosti (za branitelje invalide Domovinskog rata), rješenje Centra za socijalnu skrb, rješenje o dječjem doplatku i dr. sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Zvončić Našice.
    Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Članak 9. Konačan popis upisane djece, na temelju rezultata upisa Komisije za prijem djece u Dječji vrtić, donosi Upravno vijeće, a objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića najkasnije do 30.6.2021. godine. Članak 10. Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićem najkasnije do dana polaska djeteta u vrtić. Članak 11. Informacija o upisima objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Dječjeg vrtića.

KLASA: 601-06/21-01/02 Predsjednik Upravnog vijeća:
UR.BROJ: 2149/17-04-21-03 ______________
Našice, 9.2.2021. godine /Krešimir Kašuba, dr.med.vet./